SLAYY POINT | Deadly Photoshoot Tips | Reaction by Jaby Koay & Achara Kirk!Jamazing Patrons of April: Malik Myers, Krisha Venkataraman, Avijit Singh, Madhan, Bhavya Singh, Sameer, Akash Dhanasekar, Riju Mahna and Shean …

source